Lost Identity Card

निम्न प्रहरी अधिकृतहरुको परिचय पत्र हराएको सूचना

सि.न‍ं. दर्जा नामथर हराएको स्थान हराएको मिति कार्यरत स्थान प्रकाशित मिति कैफियत
प्र.ना.नि. सागर शमशेर ज.ब.रा. हेटौडाबाट नारायणगढ जादै गर्दा २०७३।०८।१०      स.प्र.गु.मु.का.हेटौडा २०७४।०४।०९  
२ 

प्र.स.नि.

प्रेम कु.क्यापछाकी धादिङबाट सुनौला बजार जादै गर्दा २०७३।०८।३० जि.प्र.का.धादिङ २०७४।०४।०२  
             

नोट: माथि उल्लेखित परिचय पत्र फेला परेमा नजिकको प्रहरी ईकाईमा बुझाई दिन हुन अनुरोध गरिन्छ ।